06 70 534 001006 1 789 9820 — E-​Mail: ypoweb@​gmail.​com

Web Design és grafikai munkák

Sik­eres weboldal készítés

Mielőtt kapc­so­latba lépne egy weboldal ter­vezővel, meg kell majd határoz­nia milyen típusú hon­lapra van szük­sége. Ez azt jelenti, hogy először el kell dön­te­nie, hogy egy szemé­lyes hon­lap lesz, amely csak egy családi infor­má­ciókat, képeket közöl, vagy szeretne egy kis üzleti hon­lap, amely tájékoz­tatást nyújt az ügyfelek számára, egy kereskedelmi oldal­ról akar eladni ter­mékeket az inter­neten, stb. Ez az első lépés arra, hogy bár­mi­lyen weblap-​tervvel tudjunk szolgálni.

Pro­fesszionális dinamikus (CMS) honlaptervezés,

rend­kívül ked­vező árakon.


Szemé­lyes vagy családi hon­lapok jellemzően azok számára jön­nek létre, akik meg kíván­ják osz­tani cikkeiket, ezeket köz­zétenni egy blo­gon online. Ezek a web­he­lyek is alka­lmaz­zák, hogy megosszák a képeiket a világ számára, hogy megtekinthesse ezeket min­denki.

Egy üzleti weboldal az, amely tájékoz­tatást nyújt a poten­ciális ügyfelek számára. Üzleti hon­lapok is tar­tal­mazhat­nak képeket — de általában főleg elérhetőségét nyúj­tanak, nyit­vatartási időt, infor­má­ciókat a szol­gál­tatá­sokról vagy a kínált ter­mékekről, és talán még egy esemény­nap­tárt, vagy egy helyet ahol az ügyfelek fizetni tudnak a megren­delt árukért .

Egy e-​kereskedelmi (Web­Shop) web­hely egyedüli funkciója a ter­mékek értékesítése a weboldalon. Ezeken a helyeken lehet­nek több száz — ha nem több ezer ter­mék amit kínál­nak eladni. Kosár tech­nológiákat alka­lmaz­nak, így a láto­gatók több elemet vásárol­hat egysz­erre. For­galmi adó, szál­lítási költ­ségek, kupon használat, és fizetési rend­sz­erek alka­lmazásá­val hitelkár­tyákat alkalmaznak.

Újrater­vezése és fel­fris­sítése a régi, elavult hon­lapjá­nak

A meglévő de elavult, nem jól funkcionáló weboldalak bővítése, megújítása a régi helyett egy mod­ern, dinamikus for­májú weboldal létrehozása.

Web­hely megter­vezése és elrendezése

Ha meghatároz­tuk milyen típusú hon­lapot szeretne, akkor ideje kreatív­nak lenni és eldön­teni, hogy milyen szín­sémát képzelt el a hon­lapjá­nak, és milyen elren­dezést. Mit szeretne, hogy a fő nav­igá­ció az oldal tete­jén, az oldalon, vagy mind­két helyen legyen? Mit szeretne, hogy egy képet tegyünk hát­térkép­nek a web­he­lyén — vagy csak egy színt? Tartsa szem előtt, hogy ha van egy design — akkor az egysz­erre legyen fel­használóbarát és hatékony, így a láto­gatók kön­nyen böngészhet­nek és nem lép­nek gyor­san tovább egy másik weboldalra.

Amikor kiválasz­tunk egy szín­sémát a web­he­ly­hez, a vál­lalkozá­sok több­sége már ren­delkezik egy szín­sémá­val, vagy lehet saját logójuk — vagy meghatáro­zott színek képvisel­tetik magukat — csakúgy, mint az iskolák, ame­lyek két vagy három szín is képviseli őket. Ezeket a színeket lehet használni — emel­lett más színeket kíván meg a web­hely tartalma.

Utoljára frissítve:2013. október 03., csütörtök 15:16

Honlapunk cookie-kat használ annak érdekében, hogy az Ön számára a legjobb böngészési élményt nyújtsa.
A weboldal használatával Ön elfogadja jelen felhasználási cookie-kat.