06 70 534 001006 1 789 9820 — E-​Mail: ypoweb@​gmail.​com

Tar­talomkezelő rendszerek

A tar­talomkezelő rend­szer (TKR vagy angol rövidítés­sel CMS) egy mar­ket­ing kife­jezés azokra a szoftverekre, ame­lyeket több személy együttműködésével készülő munkák koordinálására dol­go­z­tak ki. A tar­talomkezelő rend­sz­erek leg­fontosabb funkciói:

 • biz­tosít­sák, hogy sok személy tudjon egysz­erre ada­tokat, ismereteket tárolni és ezeket egymás­sal megosztani,
 • a hoz­záférés szerep szer­inti szabá­ly­ozása: a fel­használó szerepe határozza meg, hogy mely ada­tokat láthatja vagy módosíthatja,
 • kön­nyű adat­tárolási és adatelérési lehetőségek biztosítása,
 • csökkentsék a redundáns adatbevitelt,
 • megkön­nyít­sék a kimu­tatá­sok összeállítását,
 • segít­senek a fel­használók közti kommunikációban.


A kezelt ada­tok jel­lege attól függ, hogy a tar­talomkezelő rend­sz­ert mely alka­lmazási terüle­tre dol­go­zták ki. Gyakran alka­lmaz­nak TKR –t doku­men­tá­ciók készítésére, tárolására, lek­torálására, kiadására, vagy külön­féle elek­tron­ikus anyagok (fényképek, filmek, irat máso­la­tok) tárolására, rend­sz­erezésére, támo­gatva ezek későbbi, rel­e­van­cia szer­inti megtalálását.

Tar­talomkezelő rend­szer változatok

A külön­böző alka­lmazási területekre spe­cial­izált tar­talomkezelő rend­sz­erekre vál­tozatos meg­n­evezéseket használnak:

 • vál­lalati szintű tar­talomkezelő rend­szer (ECMS),
 • webtartalom-​kezelő rend­szer (WCMS)
 • doku­men­tumkezelő rend­szer (DMS),
 • mobil tar­talomkezelő rend­szer (MCMS),
 • kom­po­nens tar­talomkezelő rend­szer (CCMS),
 • dig­itális vagy­onkezelő rend­szer (DAM) ,
 • oktatási tar­talomkezelő rend­sz­erek (LMS).


Ezen eln­evezések meghatározása azon keresztül történik, hogy milyen tevékenysé­gre jellemző munkafolyam­a­tokat támo­gat a tar­talomkezelő rend­szer. A meghatározá­sok idővel vál­toz­nak, alka­lmazkodva az újabb elvárá­sokhoz, a ren­delkezésre álló szoftverek skálájához.

 • Vál­lalati szintű tar­talomkezelő rend­szer (ECMS)
 • Webtartalom-​kezelő rend­szer (WCMS)
 • Mobil tar­talomkezelő rend­sz­erek (MCMS)
 • Doku­men­tumkezelő rend­szer (DMS)
 • Kom­po­nens tar­talomkezelő rend­szer (CCMS)
 • Dig­itális vagy­onkezelő rend­szer (DAM)
 • Oktatási tar­talomkezelő rend­szer (LMS)
Utoljára frissítve:2013. október 03., csütörtök 17:13

Honlapunk cookie-kat használ annak érdekében, hogy az Ön számára a legjobb böngészési élményt nyújtsa.
A weboldal használatával Ön elfogadja jelen felhasználási cookie-kat.