06 70 534 001006 1 789 9820 — E-​Mail: ypoweb@​gmail.​com

Linképítés

Linkek: Az egyik fontos szem­pont más oldalak a keresőszavakat tar­tal­mazó oldalra mutató linkjeit használja az oldal fontosságá­nak és rel­e­van­ciájá­nak meghatározására. Minél több a témához kapc­solódó, abban fontosnak ítélt oldal linkel egy adott weboldalra, annál előrébb sorolódik az az előző szem­pont alapján hasonló megítélésű oldalak között. Ezt leg­e­gysz­erűbben a tem­atikus, szerkesztett keresőbarát link kataló­gu­sok (például Start­lap) teszik lehetővé. Egy oldal értékét a keresők szemében a PageR­ank határozza meg. Ez a 0 és 10 közötti egész szám meg­mondja, hogy men­nyire tartja fontosan a böngésző az adott oldalt, ezt pedig az oldalra mutató linkek men­ny­iségéből és minőségéből állapítja meg.

Linképítés során törek­szünk arra hogy növeljük a weboldalunkra mutató bejövő hivatkozá­sok számát. A linképítés célja hogy a weboldalunkra olyan láto­gatók érkezzenek a keresők­ből akik a weboldalunkal azonos témakör­ben ker­estek. Ezál­tal poten­ciális ügyfelek láto­gatják meg az oldalunkat.

Az ered­ményes linképítéshez elengedhetetlen

Mielőtt elkez­denénk a linképítést válaszuk ki a kulc­sszót vagy a kulc­sszavakat. Ezeknek nagy jelen­tőségük van hiszen erre a kulc­szóra vagy kulc­sszavakra keresve a keresők­ben jelenik meg a weboldalunk a találati listán. A találati listán elért helyezés nagy­ban függ a bejövő linkek számától is. De figyel­nünk kell hogy a weboldalunk főoldalán (index) oldalalon a szöveg­ben használjunk kulc­sszavakat de nem túl nagy gyako­riság­ban mert az bün­tetés­sel is járhat ezt hívjuk kuc­sszó hal­mozás­nak. Általában ez az érték essen 28% közé. Szük­ségünk lesz még egy linkkataló­gus gyűjteményre lehető­leg olyan listát készít­sünk vagy ker­essünk amely­ben a linkkataló­gu­sokat rés­zlete­sen mutatják be.


Linkkataló­gu­sok használata

Az egyik legis­mer­tebb a linképítés­ben a linkkataló­gu­sok használata. Itt a linkkataló­gu­sokba küld­jük be a weboldalunkat releváns kategória megjelölésével.A linkkataló­gu­sok­nak kettő fajtája létezik. Van a vis­zontlin­ket kérő és van az ennek ellen­tet­tje. Amen­ny­iben a vis­zontlin­ket kérő kataló­gust használjuk abban az eset­ben a linkataló­gus álltál megadott lin­ket kell az oldalunkra elhe­lyezni ellenkező eset­ben a linkkataló­gus szerkesztője nem fogadja el a linka­ján­lá­sunkat. Mielőtt a weboldalunkat aján­lanánk beküldésre a linkkataló­gusba azelőtt figyelme­sen olvas­suk el a linkkataló­gus szabá­lyza­tát. A weboldal leírásánál töreked­jünk mindig az egyedi szöve­gre és kerüljük az olyan leírást amely­ben a weboldalunkat az inter­neten fel­lel­hető legjobb weboldalá­nak mutatjuk be és ne használjunk a szöveg­ben kulc­sszó hal­mozás. Az egyedi szöveg használata fontos hiszen ha olyan szöveg­gel aján­lunk weboldalt linkkataló­gusba ame­lyel már koráb­ban egy másik linkkataló­gusba beküldtük akkor azt nem fogják elfo­gadni hiszen a Google dup­liká­ció­val fogja bün­tetni a linkkataló­gust. A másik mód­szer hogy használjuk az ingyenes tárhe­lyeket és a blo­gokat. Az itt nyert link 100%-ban releváns lesz a weboldalunkal hiszen az itt létre­ho­zott weboldalak­nak a témaköre 100%-ban meg­e­gyezik a weboldalunk témakörével.

Men­nyi lin­ket épít­sek a weboldalam számára?

Sokan nem tudják hogy men­nyi linkre lenne szük­ségük hogy a keresők találati listáján a weboldaluk jó pozí­ciót érjen el a témakörében.A válasz egysz­erű nap mint nap jön­nek létre új cégek vál­tanak tevékenységi kört ezál­tal nő a konkuren­cia száma is. Akinek van weboldala az általában szeretne a keresők találati listáján a lehető legjobb pozí­ciót elérni. A linképítés soha nem ér véget a lehető legtöbb de a folyam­atos linképítés a legjobb.
Linkc­sere

A bejövő hivatkozás növelésére szok­tak még linkc­serét is alka­lmazni. Itt figyeljünk hogy mindíg releváns legyen a weboldalunkal és a PageR­ank értéke min­i­mum a weboldalunkal azonos legyen. A linkc­sere egy bizal­mon ala­puló folya­mat hiszen itt semmi garan­cia arra hogy a part­ner akivel lin­ket cserél­nénk az kint is fogja a késöb­biek­ben hag­yni a weboldalán a mi hivatkozá­sunkat. Amen­ny­iben ezt nem szeretnénk mindig ellenőrizni abban az eset­ben csak olyan oldalal cseréljünk lin­ket akinek a szerkesztőjét ismerjük.

Utoljára frissítve:2013. október 03., csütörtök 17:12

Honlapunk cookie-kat használ annak érdekében, hogy az Ön számára a legjobb böngészési élményt nyújtsa.
A weboldal használatával Ön elfogadja jelen felhasználási cookie-kat.