06 70 534 001006 1 789 9820 — E-​Mail: ypoweb@​gmail.​com

Keresőop­ti­mal­izálás (SEO)

A kereső­mar­ket­ing (angolul Search Engine Mar­ket­ing, SEM) az online mar­ket­ing egy fajtája, ami eszközeivel egy weboldal láthatóságát akarja növelni a keresők találati oldalain.
A kereső­mar­ket­ing fő eszközei a következőek: Keresőop­ti­mal­izálás, Fizetett hird­e­tés, Fizetett hird­e­tések, Link építés, Kulc­sszavakra épülő szövegírásKeresőop­ti­mal­izálás, avagy a weboldal adott kulc­sszavakra elfoglalt helyezésének javítása a kereső­mo­torok találati oldalain. Ezt első­sor­ban a weboldal struk­túrájá­nak és tar­talmá­nak olyan alakításá­val éri el, mely a weboldalt jól olvashatóvá teszi a kereső­mo­torok robot­jai számára. A tar­talmi tényezők finomhang­olása mel­lett a kereső­mar­ket­ing fela­data a weboldal part­ner­ségi hálóza­tá­nak kar­ban­tartása – linképítés is. A keresőop­ti­mal­izálást egyre elter­jedtebben hívják keresőpr-​nek, vagy SEPR-​nek is, mivel a hagy­ományos PR működéséhez áll legközelebb.

Kereső opti­mal­izálás

A keresőop­ti­mal­izálás tevékenység célja, hogy egy hon­lap minél jobb helyezést érjen el a nor­mál talála­tok közt azokra a kulc­sszavakra, amiket a hon­lap tula­j­donosa fontosnak tart. Nagy általánosság­ban nor­mál talála­tok­nak azokat a keresők által vis­sza­adott talála­tokat nevez­zük, amik fizetés­sel nem befolyá­soltak, csak a kereső­mo­torok belső logikája alapján kerül­tek a találati lista adott helyére.
A nor­mál talála­tok közül a legtöbb inter­net­fel­használó nem néz meg 1020-​nál töb­bet, ez az első és a második oldal­nak felel meg általában. A keresőop­ti­mal­izálás során arra kell tehát törekedni, hogy az első kb. 20 oldal között legyen az opti­mal­izá­landó hon­lap.

Általánosság­ban szólva a keresők három dol­got vesznek figyelembe annak eldön­tésénél, hogy a beírt keresőszavakat tar­tal­mazó oldalak közül melyiket helyezi előrébb.

Kulc­sszavak sűrűsége: Az egyik szem­pont a kere­sett szavak elő­for­dulásá­nak jellemzői weboldalunkon: milyen sűrűség­ben for­dul­nak elő, mi a weboldal mérete stb. Minél infor­matív­abb, a témához releváns tar­tal­mat fel­mu­tatni tudó oldal­ról van szó, annál előrébb kerül az a találati listákban.


Linkek: A második szem­pont más oldalak a keresőszavakat tar­tal­mazó oldalra mutató linkjeit használja az oldal fontosságá­nak és rel­e­van­ciájá­nak meghatározására. Minél több a témához kapc­solódó, abban fontosnak ítélt oldal linkel egy adott weboldalra, annál előrébb sorolódik az az előző szem­pont alapján hasonló megítélésű oldalak között. Ezt leg­e­gysz­erűbben a tem­atikus, szerkesztett keresőbarát link kataló­gu­sok (például Start­lap) teszik lehetővé. Egy oldal értékét a keresők szemében a PageR­ank határozza meg. Ez a 0 és 10 közötti egész szám meg­mondja, hogy men­nyire tartja fontosan a böngésző az adott oldalt, ezt pedig az oldalra mutató linkek men­ny­iségéből és minőségéből állapítja meg.


HTML: A har­madik szem­pont pedig a weboldal felépítésének, pro­gramozásá­nak keresőbarát­sága. Ide tar­tozik a megfelelő HTML, XHTML, CSS szab­ványok betartása csakúgy, mint az oldal belső hivatkozási rend­sz­erének megfelelő kialakítása.

Utoljára frissítve:2013. október 03., csütörtök 17:09
Tovább a kategóriában: « SEO árak Linképítés »

Honlapunk cookie-kat használ annak érdekében, hogy az Ön számára a legjobb böngészési élményt nyújtsa.
A weboldal használatával Ön elfogadja jelen felhasználási cookie-kat.