06 70 534 001006 1 789 9820 — E-​Mail: ypoweb@​gmail.​com


A kereső­mar­ket­ing jelentősége

Akár non-​profit, akár üzleti jel­legű inter­netes oldalt készítünk, az egyik leg­fontosabb cél, hogy arra minél többen rálel­jenek. Üzleti hon­lap esetében per­sze az ismert­ség vagy értékesítés ebből fakadó növelése is fontos szem­pont. A sta­tisztikák szerint — és ha bele­gon­do­l­unk, tula­j­donkép­pen saját tapasz­ta­lataink alapján is — a legtöbb weblapot a keresőoldalakon keresztül találják meg (mint ami­lyen a Google, AltaVista, Yahoo és tár­saik). Nyil­ván­való tehát, hogy ezek­ben aján­latos minél job­ban szere­pel­nünk. Ráadá­sul ez a jelen­lét a legolc­sóbb és egyik leghatékonyabb fajtája oldalaink nép­sz­erűsítésének.

Csakhogy az is általánosan elis­mert tény, hogy a keresés ered­ményei közül az első 1020 találat­nál (tehát az első néhány találati oldal­nál) töb­bet ritkán néznek meg. Így hát a puszta jelen­lét a keresők adat­bázisában még nem ér sokat: ha ugya­nis a szá­munkra lényeges kulc­sszavakra rák­eresve a 433-​ik helyen bukka­nunk fel, onnan for­ga­lomra ne nagyon számít­sunk.

Ezen azon­ban lehet segíteni. Azokat a mód­sz­ereket, tech­nikákat, melyek révén növel­hető a keresőoldalak felől bejövő for­ga­lom, össze­foglalva kereső­mar­ket­ing (search engine mar­ket­ing = SEM) néven emlegetik: ennek egyik leghatékonyabb és legolc­sóbb, tula­j­donkép­pen ingyenes fajtája a keresőop­ti­mal­izálás (search engine opti­miza­tion = SEO). Olyan „tudomány” ez, amit bárki művel­het — nem feltétlenül kell hozzá több, mint érdek­lődés és időrá­fordítás. Az erre fordí­tott idő per­sze — különösen cégek esetében — pénz, vagyis aki gyó­gyíthatat­lan időhián­nyal küszködik, annak érdeme­sebb kereső­mar­ket­inggel foglalkozó cégekhez for­dul­nia; vala­men­nyi időrá­fordítást így sem úszhat meg.

Joomla SEO

Feli­ratkozás az RSS csatornára

Honlapunk cookie-kat használ annak érdekében, hogy az Ön számára a legjobb böngészési élményt nyújtsa.
A weboldal használatával Ön elfogadja jelen felhasználási cookie-kat.