Weboldalkészítés árak

Egy kezdő vál­lalkozás­nak nem biz­tos, hogy szük­sége van először egy komoly kialakítású weboldalra, vis­zont az egysz­erűbb megoldású hon­lap­nak is pro­fesszionális meg­je­lenésűnek kell lennie ahhoz, hogy versenyképes legyen a pia­con. Nagy múltú cégek esetében nem szerenc­sés egy közepes megoldású, átla­gos weblap­pal meg­je­lenni az inter­neten.

Olyan hon­lapc­so­magokat ter­veztünk, dol­go­z­tunk ki, melyek közül bárme­lyik megállja a helyét a konkurens pia­con. Ter­mészete­sen egyedi hon­lapokat is kérhet!

Meg­fize­thető Weboldal Készítés, Web Design

Üzleti dinamikus weboldal, online áruház,

dinamikus (CMS) web portál, szemé­lyes hon­lap.


Minőségi kivitelezés, baráti árak!

Web­portál fejlesztés

Az általunk kife­jlesztett exk­luzív webes megoldá­sok, kezdve a sima vál­lalati hon­lapok­tól a bony­olultabb e-​kereskedelmi megoldá­sokig elegáns, web-​alapú alka­lmazá­sok, tar­talomkezelő rend­sz­erek, stb tar­tozik tevékenységeink közé, valamint egy tel­jes ter­vezési és fejlesztési eljárás, ame­lyek lehetővé teszik, hogy minőségi szol­gál­tatá­sokat nyújt­sunk vásár­lóinknak.

Létre­hozunk webes portálokat, ame­lyek lehetővé teszik a láto­gatók­nak, hogy min­dent megis­mer­jenek önökről, a napi történéseket a vilá­gon az inter­neten keresztül. Mi szemé­lyre szabott és releváns infor­má­ciókat kínálunk min­den láto­gatónknak. Hoz­záértő sza­kem­berek csap­ata fejleszt portálokat, ame­lynek minősége meg­ny­eri a bizal­mat a leendő ügyfeleiknek.

Szol­gál­tatá­saink közé tartozik…

 • Szórakoz­tató portál fejlesztése
 • Webáruház Fejlesztés
 • Ismeretter­jesztő portál fejlesztése
 • E-​kereskedelmi portál
 • Vál­lalati Intranet portálok
 • Társkereső portál
 • Dinamikus Hír­portál
 • Állás keres/​kínál alkalmazás
 • Fotográ­fia portál
 • Kép­galéria portálok
 • Web logika portál
 • Web Kataló­gus fejlesztés

Miért mi?

+ Sza­kértelem, melyek felöle­lik a webes követelményeket, mélyre­ható elemzések, ter­vezés, fejlesztés
+ + Cégünk-​orientált fejlesztés, folyam­atosan biz­tosítja az időben történő hibát­lan megoldá­sokat
+ + + Sza­kértelem, a legú­jabb fejlesztési eszközök és tech­nológiák alka­lmazása
+ + + + Tapasz­ta­lat, nagy webes fejlesztési pro­jek­tek végre­ha­jtása globális ügyfélkörnek
+ + + + + Elkötelezettség, hosszú távú kapc­so­lat az ügyfelekkel

Utoljára frissítve:hétfő, 24 július 2017 18:28

Honlapunk cookie-kat használ annak érdekében, hogy az Ön számára a legjobb böngészési élményt nyújtsa.
A weboldal használatával Ön elfogadja jelen felhasználási cookie-kat.